Regulamin serwisu Solidnybiznes.pl

§1 Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.
 3. Baza Danych - oznacza zbiór treści/danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Usługodawcy, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Usługodawcę (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001 r.
 4. Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Usługodawcy, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową o adresie www.Solidnybiznes.pl umieszczoną na serwerze Usługodawcy, zawierającą Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji.
 6. Pliki "cookies" - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki "cookies" są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.Solidnybiznes.pl.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z należącego do Usługodawcy Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.Solidnybiznes.pl. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów Usługodawcy.
 2. Serwis www.Solidnybiznes.pl stanowi element realizacji przez Usługodawcę "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" (dalej "Program"). Usługodawca od wielu lat zajmując na polskim rynku pozycję jednego z największych integratorów i publikatorów informacji o podmiotach gospodarczych, w ramach "Programu", udostępnia Serwis www.Solidnybiznes.pl, dzięki któremu każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku w branżach multimediów, transportowych, odzieżowych i innych, o oferowanych przez nie usługach i produktach, zapoznać się z opiniami opublikowanymi przez Użytkowników, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy. Więcej o "Programie" na stronie www.wenet.pl
 3. Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą.

§3 Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:

 1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;
 2. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych w Serwisie;
 3. umożliwia Użytkownikom publikowanie w Serwisie opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach.

§4 Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 1. Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:
  1. prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
  2. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy na adres dok-portale@wenet.pl lub infolinię nr 22 457 30 95;
  3. możliwość zgłoszenia żądania usunięcia z Serwisu komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy na adres dok-portale@wenet.pl lub infolinię nr 22 457 30 95.
 2. Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję na adres dok-portale@wenet.pl
 3. Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z Usługodawcą.

§5 Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Usługodawcy.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Usługodawcy i jego kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 8. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§6 Dodawanie opinii

 1. Opinie dotyczące przedsiębiorstwa lub instytucji, których wizytówki są publikowane w Serwisie składają się z oceny punktowej i komentarza stanowiącego uzasadnienie oceny.
 2. Użytkownik może wystawiać opinie przedsiębiorcom lub instytucjom.
 3. Opinie wystawione przez Użytkownika są opatrywane podanym przez niego w treści opinii dowolnym podpisem.
 4. Opinie na temat przedsiębiorców lub instytucji mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 6. Zamieszczane komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.
 8. Opinie dotyczące przedsiębiorstw i instytucji są prezentowane w Serwisie przez okres, w którym przedsiębiorca lub instytucja są zarejestrowane w CEIDG lub KRS. Po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź zgłoszeniu przez podmiot rezygnacji z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, opinie jego dotyczące są przechowywane w Bazie Danych bez prezentacji w Serwisie do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykreślenie podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź rezygnacja z prezentacji wizytówki, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu opinie są całkowicie usuwane z Bazy Danych.

§7 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Usługodawcą o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez Usługodawcę wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.
 2. W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.

§8 Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 1. Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez Formularz kontaktowy
 2. Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem autentyczności.

§9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  2. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  3. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 5. W żadnym przypadku Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§10 Statystyki

Usługodawca zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§11 Postanowienia dotyczące plików "cookies"

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§12 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Usługodawca informuje, że:
  1. ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
   1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.
  2. ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:
   1. RODO;
   2. UŚUDE;
   3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.
 2. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych i WeNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000,00 złotych, są w rozumieniu przepisów RODO administratorami danych:
  1. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża;
  2. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych w Formularzu kontaktowym, treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z Usługodawcą oraz plików "cookies".
 3. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
  1. w celu realizacji przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami", w tym prowadzenia przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy;
  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 4. Dane Użytkowników są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 5. Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez Usługodawcę z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
 6. Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych Usługodawcy.
 7. Odbiorcami danych Użytkowników w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych Usługodawcy. Dane Użytkowników w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.
 8. Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
 9. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
 10. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo żądania od WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Usługodawcy: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl
 12. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Usługodawcę są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§13 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej dok-portale@wenet.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 2. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Dbamy o Twoją prywatność

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.

Dzięki nim zapewniamy prawidłowe działanie strony internetowej, a także możemy lepiej dostosować ją do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników na stronie, a także pozwalają na odpowiednie dopasowanie treści reklamowych, również przy współpracy z wybranymi partnerami. Możesz zarządzać plikami cookies, przechodząc do Ustawień. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Zaawansowane ustawienia cookies

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego wyświetlania strony. Dzięki nim możemy ulepszyć usługi oferowane za jej pośrednictwem, na przykład dostosowując je do wyborów użytkownika. Pliki z tej kategorii umożliwiają także rozpoznanie preferencji użytkownika po powrocie na naszą stronę.

Analityczne pliki cookie zbierają informacje na temat liczby wizyt użytkowników i ich aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki nim możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po niej i jakimi informacjami są zainteresowani. Dzięki temu możemy lepiej dopasować stronę internetową do potrzeb użytkowników oraz rozwijać naszą ofertę. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo.

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Umożliwiają rozpoznanie zainteresowań użytkownika oraz wyświetlanie odpowiednich reklam zarówno na naszej stronie, jak i na innych stronach internetowych i platformach społecznościowych. Pliki z tej kategorii pozwalają także na mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.